BİLGİ BANKASI

Katılım Sigortacılığı ile alakalı yapılmış çalışmaları derlenmesi ile oluşan listeyi aşağıdan görebilirsiniz.

(Kaynak: tekâful.net adresinden alınmıştır.)

Kaynak

İsim

Yazar/Kaynak

Açıklama

Yayın Yeri

Ortak Kitap Çalışması

İslam ve Finans

Dr. Yunus Emre Gürbüz

Tekâfül: İslami Sigorta bölümü. Tekâfülün temelleri ve İslamî açıdan değerlendirilmesi ele alınmıştır.

İsar Yayınları

Ortak Kitap Çalışması

İslam Ekonomisi ve Finansı

Dr. Yunus Emre Gürbüz

İslam Ekonomisi ve Finansı isimli bu eserde, ''İslam ekonomisi ve sosyal güvenlik'', ''İslam ekonomisi ve sigortacılık'' gibi konvansiyonel bankacılık hizmetlerinde sıklıkla karşılaştığımız konuların İslami finans perspektifinde analizleri yapılmıştır.

Umuttepe Yayınları

Ortak Kitap Çalışması

Güncel Dini Meseleler

Yunus Emre Gürbüz

Diyanet İşleri Başkanlığı himayelerinde düzenlenen istişare toplantısında İslami sigortacılık mütalaa edilmiştir.

Kalkan Matbaacılık,TC Diyanet İşleri Başkanlığı

Ortak Kitap Çalışması

Tekâful Teorisi ve Uygulaması

Yunus Emre Gürbüz

“ Tekafül ( İslami sigortacılık ) Çalıştay“ nın bir ürünü olan bu kitapta , ilk olarak ; dünyadaki modern tekafül uygulamarına değinilmiş ve fıkhi açıdan tekafül sistemi değerlendirmeye alınmıştır.

Sakarya Üniversitesi Yayınları

Makale

Yükselen Trend Katılım Sigortacılığı

Yunus Emre Gürbüz

Tekâful Sigorta Sistemi anlatılmıştır.

Katılım Finans Dergisi (56-59),TKBB

Kitap

İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta

Prof. Dr. M. Ahmet Zerka/ Abdülaziz En-Neccar Çeviri: Hayreddin Karaman

Tek eser halinde sunduğumuz iki kitaptan birisi bir *özgün model* denemesidir. Prof. Neccâr, Mısır’ın bir bölgesinde deneme amacıyla faizsiz bankalar kurmuş, aldığı sonuçları değerlendirmiş, bunların aynı zamanda bir kalkınma stratejisi olabileceği kanaatine varmış ve bu denemeyi bize beş konferansta anlatmıştır. İkinci kitap ise sigortanın İslâmîliği konusunda değerli bir inceleme ve tartışmayı ihtivâ etmektedir

İz Yayıncılık

Kitap

Faizsiz Finans Standartları

AAOIFI(Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetleme Kurumu)

TKBB’nin öncülüğünde gerçekleşen proje ile AAOIFI’nin 2015 tarihli 58 Standartını içeren Faizsiz Finans Standartları adlı kitabın tercüme edilerek İslami finans alanında uzman -konuya ilgi duyan- üniversite, sektör paydaşları ile ilgili tüm taraflara kaynak olarak kazandırılmıştır.

TKBB Yayınları

Kitap

İslam İktisadında Ahlak ve Adalet

Muhammad Umer Chapra Çeviri: Prof.Dr. Mehmet Saraç

Kitap, bir ‘Giriş’ kısmı ile birlikte, çoğu uluslararası muteber dergilerde yayınlanmış olan sekiz makaleden oluşuyor. Bunlardan dördü İslam iktisadı, diğer dört tanesi ise İslamî finans üzerinedir. Bunların bir arada olmasıyla yapacağı etki, muhtemelen her birinin tek başına yapacağı etkiden daha fazla olacaktır.

TKBB Yayınları

Ortak Kitap Çalışması

İslam Ekonomisi,Tanım ve Metodoloji Üzerine Tartışmalar

Ortak Kitap (Monzer Kahf,Haidar Naqvi, Mehmet Asutay...)

Bu elinizdeki derleme kitap İslam ekonomisi konusunda Türkiye’deki bir boşluğu doldurmak üzere hazırlanmıştır. İslam Ekonomisi disiplininin son zamanlarda artan önemi ve gündemde oluşuyla paralel olarak, insanlarda genel bir ilgi ve merak uyanmıştır. Ancak, Türkiye’de bu konuyla ilgili güncel eser bulmak zordur veya bunların sayısı yetersizdir. Bu eksiklik de bizi böylesi bir ‘Giriş’ kitabı hazırlamaya götürdü. Üç kitap olarak tasarlanan bir serinin ilk kitabı olan bu kitapta, İslam ekonomisinin tanımı ve metodolojisinden başlayarak, bütün bileşenlerini ortaya koymak, tanımlamak ve analiz etmek düşüncesi yatmaktadır.

MARUF Eğitim Araştırma ve Dayanışma Vakfı İslam Ekonomisi Enstitüsü

Ortak Kitap Çalışması

İktisadi Kalkınma ve İslam

Ortak Kitap (Beşir Atalay, Ahmet Tabakoğlu, İsmet Özel …)

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi'nin üçüncü kitabı olan bu çalışmada, "Kalkınma" konusu, iktisadî, sosyal, tarihî, felsefî ve İslâmî açılardan incelenmiş, sonuçlar üzerinde tartışılmıştır. Ülkemizin kalkınması için çaba sarfedenlerin bu kitaba ilgi göstereceklerine inanıyoruz. Çeşitli konularda plânladığı ilmî çalışma ve araştırmaları sürdürmeye, bunların neticelerini yayınlamaya devam edecektir

İlmi Neşriyat

Ortak Kitap Çalışması

İslam İktisat Düşüncesi: Birikim ve Yönelim

Ortak Kitap (Mehmet Asutay...)

Bu kitapta özetlenen İslam ekonomisine dair genel yaklaşımları şu şekilde tasnif edebiliriz: bilginin/ekonominin İslamileştirilmesi, ekonomiye İslami bir yaklaşım, ahlak temelli bir yaklaşım, ekonomi politik temelli bir yaklaşım ve aksiyomatik yaklaşım.

MARUF Eğitim Araştırma ve Dayanışma Vakfı İslam Ekonomisi Enstitüsü

Kitap

İslami Finans ve Yeni Finansal Sistem

Tarıq Alrıfaı

Gelecektek Finansal Krizlerden Korunmak İçin Ahlaki Bir Yaklaşım

Buzdağı Yayınevi

Kitap

Takaful and Mutual Insurance

Editör, Serap O.Gönülal

Riskleri Yönetmek için Alternatif Yaklaşımlar

The World Bank

Kitap

Islamic Insurance

Editör, Sohail Jaffer

Trendler,Fırsatlar ve Tekafülün Geleceği

www.euromoneybooks.com

Tez

Dıscrete Time Surplus Process For Takaful İnsurance With Multiple Threshold Levels

Arham Achlak

Takaful çerçevesinde hesaplama yöntemi geliştirilip yeni bir risk modeli oluşturulması amaçlanmaktadır.

ODTÜ, Doç.Dr. A. Sevtap Kestel

Tez

Tekafül Sigorta Sistemi ve Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği

Abdurrahman ÇALIK

Bu çalışmada Katılım Bankaları’nın ürünlerini sürekli geliştirmek için çalıştıkları bir dönemde önemli bir ürün olarak kullanabilecekleri Tekâfül Sigorta sistemi hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Yrd.Doç.Dr.Mehmet AYGÜN

Tez

Tekafül Sigortacığında Ürün Geliştirme

Servet Yazıcı

Bu çalışmada öncelikle sigorta kavramı, kavramsal kökleri ve tarihçesi, İslam fıkhi açısından tartışılmış, daha sonra ise sigortacılığın Dünya'da ve Türkiye'deki durumu incelenmiştir.

Marmara Üniversitesi, Doç.Dr.Tayyip Sabri Erdil

Makale

İslâm Hukukunda Sigorta ve Fıkıh Bilginlerinin Sigortaya Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi

Dr. Hasan Hacak

Bu makale, sigortanın mahiyetini ve hükmünü tespit gayesiyle inceleme yapan İslâm hukukçularının problem çözme ve fıkhın klasik teorilerinden istifade etme yöntemlerini değerlendirerek sigorta akdi ve sisteminin fıkhî açıdan analizini yapmayı hedeflemiştir.

M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi,2006/1

Makale

Katılım Sigortacılığı ve Türkiye'deki Durumu

Doç.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU

Bu çalışmanın amacı; katılım sigortacılığının genel kavramsal çerçevesini ve Türkiye’deki gelişimini inceleyerek, gelişmesinin önündeki güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri GZFT (Swot) Analizi ile ortaya koymaktır.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi,2018,53 (1)

Makale

Tekafül (İslami) Sigortacılık Sisteminin Dünyadaki Gelişimi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Öğ.Gör. İsmail Yıldırım

Bu çalışmada; Tekafül Sigortacılık Sisteminin çalışma prensipleri ve Dünyadaki gelişimi incelenmiştir. Ayrıca bu sistemin Türkiye’ye uygunluğu ve sigortacılık sektörüne olası katkıları tartışılmıştır.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ
Cilt 6, Sayı 2, 2014

Makale

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri

Ar.Gör. Hakan Aslan

Bu çalışmayla tekafül piyasasının gelişmesi ve sistemin yaygınlaştırılabilmesi için çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çalışmada getirilen önerilerin, ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalar için temel bir yol haritası belirlediği düşünülmektedir.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2015, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1

Rapor

Global Takaful Insights 2014 Market update

Ernst & Young Global Limited

Dünya'da Tekafül Pazarı Rasyoları

EY

Rapor

Finance Forward World Takaful Report 2016

Middle East Global Advisors

Finans Dünyası ve Tekafül Raporu

Middle East Global Advisors

Rapor

The Global Takaful İnsurance Market

Deloitte

Tekafül Pazarı

Deloitte

Rapor

Stabılty Report 2017

Islamıc Finance Report

Tekafül Raporu

IFSB

Kitap

National and Global Islamic Financial Architecture

Comcec

Ulusal ve Global İslami Finans Mimarisi, Problemler ve Olası Çözümler

COMCEC Coordination Office

Kitap

Islamic Financial System

ISRA

İslami Finans Prensipleri ve Operasyonları

International Shari'ah Research Academy For Islamic Finance

Makale

Conceptual and Operational Differences Bettween General Takaful and Conventional Insurance

Mher Mushtaq Hussain , Ahmad Tisman Pasha

Konvansiyonel Sigorta Sözleşmeleri ve Tekafül Arasındaki Farklar

Australian Journal of Business and Management Research

Rapor

Takaful Business Models, Opportunities, Obstacles and Practical Recommendations for Islamisation of Insurance System in Pakistan'

Abdul Wahab Abdul Rahim

Pakistan'da Sigorta Sisteminin İslamileştirilmesi için Takaful İş Modelleri, Fırsatlar, Engeller ve Pratik Öneriler

www.sidathyder.com

Kitap

Reddül Muhtar

İbdi Abidin

Fıkıh dalında müstesna bir yeri olup kaynak kitapların en sonuncusu ve en içeriklisidir. 

Şamil Yayınları,2012

Kitap

The Rolu Op Pure Re-Takaful Operators Versus Conventional Reinsurers Envisioning The Future ''Islamic Insurance : Trends,Opportunities and the Future of Takaful(63-71)

Abouzaid Chakib

İslami Sigorta: Eğilimler, Fırsatlar ve Takaful'un Geleceği

Euromoney Institutional Investor Plc, London,2007

Makale

Sigortacılıkta Tekafül Sisteminin Değerlendirilmesi

Nilüfer Dalkılıç, Ada Ayşe Altun

Tekâful Sigorta Sistemi anlatılmıştır.

1.Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi Bildiriler Kitabı(161-168),Ankara

Kitap

El-Müntehabetü'l-Fıkhiyyeti'l Muasıra

Halil Gönenç

Fıkıh Kitabı

El-Mektebetü'l Hanefiyye Yayınları,1999,İstanbul

Kitap

Düraru'l-Hükkam Şerhu Mecelleti'l-Ahkam

Ali Haydar

Fıkıh Kitabı

1912,İstanbul

Rapor

Global Takaful Report 2017

Milliman

Tekafül Raporu

www.milliman.com,July 2017

Kitap

İslam'ın Işığında Günün Meseleleri

Hayrettin Karaman

İslam'ın Işığında Günün Meseleleri

İz Yayıncılık,Cilt:II,İstanbul

Makale

Are Takaful Models Converging?

Zainal Abidin Kassim

Tekafül Modelleri Hakkında Çalışma

The 2nd International Takaful Summit 2008

Kitap

İktisat Tarihi

Ahmet Tabakoğlu

İktisat Tarihi

Dergah Yayınları,İstanbul,1986